Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
 •  wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
 •  voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgeven van gegevens

De organisatie geeft alleen uw gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke die zijn, op welke manier deze worden gebruikt en hierover verder toelichting krijgen;
 • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u vragen om deze te corrigeren;
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
 • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. U zal steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Procedure

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via het meldingsformulier op www.landen.be of via een brief naar

 • stad Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen
 • OCMW Landen, Stationsstraat 29A, 3400 Landen.

U kan ook contact opnemen met de aangestelde DPO (Data Protection Officer) via [email protected].

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) via [email protected].